کریستال نمک در مجاورت بدن انسان منجر به آرامش،
قدرتمندی سیستم دفاعی بدن، قلب، غدد فوق کلیوی و تیروئید می‌شود.