این سالن مجهز به دستگاه های بدن سازی می باشد. در سالن، این امکان برای شما مسافرین گرامی در نظر گرفته شده است،
با هماهنگی از قبل بتوانید بصورت اختصاصی و یا خانوادگی از آن استفاده نمایید.